Als een deelnemer zich minder dan 10 werkdagen voor aanvang van een activiteit, tenzij anders vermeld, afmeldt voor de betreffende activiteit, dient de deelnemer aan de kosten te voldoen. Uitzondering hierop volgt wanneer aan de activiteit (alsnog) het maximum aantal personen deelneemt, of als de betreffende persoon zelf een vervanger aandraagt. In geval van overmacht bij de betreffende persoon beslist het bestuur over het voldoen van de deelnemerskosten. Voor de zomerzeilweek geldt een andere afmeldingstermijn, namelijk 30 dagen, dit in verband met afspraken met huurders en andere derde partijen.